در خواست پایانه فروش

  • مشخصات متقاضی حقیقی:

  • کپی شناسنامه (صفحه اول)، پشت و روی کارت ملی و جواز کسب (در صورت نبود جواز کسب فرم استشهاد یا گواهی بانک تکمیل گردد.)
  • مشخصات فروشگاه/شرکت/سازمان:

  • مشخصات دستگاه:

  • مشخصات حساب متقاضی

فروشگاه اینترنتی